1. Een toets wordt – bij afwezigheid van de leerling - zo spoedig mogelijk ingehaald tijdens het inhaalmoment. De leerling en de docent maken een afspraak voor het inhaalmoment en de docent zet deze afspraak in Magister. Indien de leerling niet aanwezig is tijdens het inhaalmoment zonder een geldige reden, dan wordt het cijfer 1 gegeven voor deze toets. Indien de toets niet aanwezig is tijdens het inhaalmoment, dan heeft de leerling de keuze om een andere afspraak te maken met de docent of om deze toets te laten vervallen.
  2. De leerling kan een toets bij de docent inhalen buiten het inhaaluur om, maar niet tijdens de lestijd van de leerling.
  3. Bij de start van het schooljaar ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van leerjaar 3 en van leerjaar 4 het PTA (programma toetsing en afsluiting) met alle belangrijke informatie over o.a. de toetsen.
  4. Voor iedere rapportperiode heeft de leerling minimaal één schriftelijke  overhoring en één repetitie voor een éénuursvak en minimaal één schriftelijke  overhoringen en twee repetities voor de overige vakken. Voor leerjaar drie en leerjaar vier geldt dat de leerling minimaal één tussentoets heeft voor een éénuurs- of tweeuursvak en minimaal twee tussentoetsen voor de overige vakken per PTA-periode.
  5. Het aantal toetsen dat is toegestaan op één dag: Onderbouw: maximaal 2 repetities of 1 repetitie en 2 schriftelijke overhoringen. Bovenbouw: maximaal 3 tussentoetsen.
  6. Een toets is nagekeken binnen één week (vijf werkdagen). Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt in het geval van ziekte of afwezigheid van de docent.
  7. De toets wordt altijd besproken met of ingezien door de leerling.
  8. Het cijfer van de toets staan binnen één week (vijf werkdagen) in Magister. Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt in het geval van ziekte of afwezigheid van de docent.
  9. De leerling heeft alleen toetsvrij na een vakantie (en niet na een lang weekend) en drie dagen voor een toetsweek.

 

 

Regeling toetsen op

Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

 

Copyright © 2018 Mavo Schravenlant