Op Mavo Schravenlant XL werken wij met 3 rapportperiodes met een weging 1-1-1.
Het eindcijfer voor alle vakken wordt op het overgangsrapport uitgedrukt in een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Wij werken met afgekapte cijfers, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een 7,48 een 7,4 zal zijn en als eindcijfer een 7. Beslissend bij het hanteren van de bevorderingsnormen is het aantal onvoldoende punten (o.p.).

Daarbij geldt:
5 = 1 o.p.
4 = 2 o.p.
3 = 3 o.p.

Bij het tweede rapport wordt het voorlopig advies gegeven. Indien het voorlopig advies lager is dan het huidige onderwijsniveau dan wordt het voorlopig advies tijdens een gesprek met de mentor op schrift gegeven aan de ouder/verzorger en de leerling.
Bij het derde rapport wordt het definitieve advies op schrift gegeven. Dit advies is bindend. Voor alle leerjaren geldt dat de overgangsvergadering zich het recht voorbehoudt in voorkomende gevallen en met opgaaf van redenen af te wijken van de hieronder vermelde bevorderingsnormen. De overgangsvergadering doet dit door middel van stemmen. Bij het staken van de stemmen zal de directeur de beslissende stem hebben en de directeur kan in bijzondere gevallen afwijken van de overgangsnorm.

Bezwaar aantekenen tegen de beslissingen van de bevordering kan uitsluitend schriftelijk en met motiverende redenen bij de teamleider van het leerjaar.

Overgangsnormen leerjaar 1 en leerjaar 2

1 o.p. = Bevorderen.
2 o.p. = Bevorderen.
3 o.p. = Bevorderen mits het totaal aantal punten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten is, maar per vak niet lager dan een 4.
3 o.p. = Indien Nederlands, Engels en wiskunde een totaal van 16 punten hebben (maar per vak niet lager dan een 4), beslist de overgangsvergadering over bevordering, zitten blijven of overstappen naar een lager niveau. Hierbij zijn testgegevens leidend.
3 of meer o.p. = Niet bevorderen. De overgangsvergadering beslist of de leerling blijft zitten of de overstap maakt naar een lager niveau. Hierbij zijn testgegevens en/of het voorlopig advies bij het tweede rapport leidend.

Handelingsopdrachten en LO moeten voldoende worden afgesloten.
Rekenen moet minimaal met een 5 worden afgesloten.

Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4

Eén van de XL-mogelijkheden van Mavo Schravenlant is dat alle leerlingen examen doen in 7 vakken. De overgangsnormen zijn in overeenstemming met het examenreglement. Dit geldt voor minimaal zes vakken en maatschappijleer 1.

De vakken Nederlands, Engels en het gekozen sectorvak zijn verplichte vakken. Deze worden meegenomen in de overgangsnorm. Indien een leerling overgaat met 6 vakken, dan zal hij/zij nog steeds de 7 vakken behouden in klas 4 en examen doen in deze 7 vakken. Voor het vak Nederlands moet in klas drie minimaal een 5 worden behaald. In klas 4 moet de leerling het vak Nederlands afsluiten met een 5 om een diploma te behalen.

Gekozen (examen)vakkenpakket:

Geen o.p. = Bevorderen.
1 o.p. = Bevorderen.
2 o.p. = Eén compensatiepunt vereist.
3 o.p. = Niet bevorderen.

Handelingsopdrachten dienen ingeleverd te zijn. MAS, CKV en LO moeten met een voldoende worden afgesloten. De rekentoets moet zijn gemaakt en afgesloten met minimaal een 5