Op Mavo Schravenlant XL werken wij met 3 rapportperiodes met een weging 1-1-1.
Het eindcijfer voor alle vakken wordt op het overgangsrapport uitgedrukt in een heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Wij werken met afgekapte cijfers, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld een 7,48 een 7,4 zal zijn en als eindcijfer een 7. Beslissend bij het hanteren van de overgangsnormen is het aantal onvoldoende punten (o.p.).

Daarbij geldt:
5 = 1 o.p.
4 = 2 o.p.
3 = 3 o.p.

Bij het tweede rapport wordt het voorlopig advies gegeven. Indien het voorlopig advies lager is dan het huidige onderwijsniveau dan wordt het voorlopig advies tijdens een gesprek met de mentor op schrift gegeven aan de ouder/verzorger en de leerling.
Bij het derde rapport wordt het definitieve advies op schrift gegeven. Dit advies is bindend. Voor alle leerjaren geldt dat de overgangsvergadering zich het recht voorbehoudt in voorkomende gevallen en met opgaaf van redenen af te wijken van de hieronder vermelde bevorderingsnormen. De overgangsvergadering doet dit door middel van stemmen. Bij het staken van de stemmen zal de directeur de beslissende stem hebben en de directeur kan in bijzondere gevallen afwijken van de overgangsnorm.

Bezwaar aantekenen tegen de beslissing van de bevordering kan uitsluitend schriftelijk en met motiverende redenen bij de teamleider van het leerjaar.

Overgangsnormen leerjaar 1 en leerjaar 2

1 o.p. = Bevorderen.
2 o.p. = Bevorderen.
3 o.p. = Bevorderen mits het totaal aantal punten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 17 punten is, maar per vak niet lager dan een 4.
3 o.p. = Indien Nederlands, Engels en wiskunde een totaal van 16 punten hebben (maar per vak niet lager dan een 4), beslist de overgangsvergadering over bevordering, zitten blijven of overstappen naar een lager niveau. Hierbij zijn testgegevens leidend.
3 of meer o.p. = Niet bevorderen. De overgangsvergadering beslist of de leerling blijft zitten of de overstap maakt naar een lager niveau. Hierbij zijn testgegevens en/of het voorlopig advies bij het tweede rapport leidend.

De vakken beeldende vorming, ICT, koken, techniek en Skills moeten met tenminste een voldoende worden afgesloten.

Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4

Een van de XL-mogelijkheden van Mavo Schravenlant XL is dat alle leerlingen examen doen in zeven vakken. De overgangsnormen zijn in overeenstemming met het examenreglement. Dit geldt voor minimaal zes vakken en maatschappijleer 1.

De vakken Nederlands, Engels en het gekozen sectorvak zijn verplichte vakken. Deze worden meegenomen in de overgangsnorm. Indien een leerling overgaat met zes vakken, dan zal hij/zij nog steeds de zeven vakken behouden in klas 4 en examen doen in deze zeven vakken. Voor het vak Nederlands moet in klas 3 minimaal een vijf worden behaald. In klas 4 moet de leerling het vak Nederlands afsluiten met een vijf om een diploma te behalen. Een leerling die geen wiskunde in zijn vakkenpakket heeft, maakt een verplichte rekentoets in leerjaar 4. Het resultaat van deze toets staat op de uiteindelijke cijferlijst van de leerling maar telt niet mee voor de slaag- en zakregeling van de leerling 

Gekozen (examen)vakkenpakket:

Geen o.p. = Bevorderen.
1 o.p. = Bevorderen.
2 o.p. = Eén compensatiepunt vereist.
3 o.p. = Niet bevorderen.

Handelingsopdrachten dienen ingeleverd te zijn. MAS, CKV en LO moeten met een voldoende worden afgesloten.