Tussentoetsen

Op vrijdag 3 april moeten alle ontbrekende tussentoetsen zijn ingehaald door de leerlingen. 

Start SE-week

De SE week start vanaf maandag 6 april t/m vrijdag 17 april conform een aangepast rooster, ouders hebben deze ontvangen op hun e-mail. 

Wij weten dat wij nu, met het SE op afstand, nog meer vragen van u als ouder/verzorger, onze leerlingen en onze docenten. Wij willen nogmaals benadrukken dat de voorbereiding en het maken van deze laatste SE-toetsen heel, heel belangrijk is. Wij willen de leerlingen vragen om zich goed voor te bereiden op de toetsen, in contact te komen en te blijven met hun docenten en hun vragen te (blijven) stellen ter voorbereiding op het SE. 

Wij verzoeken de ouders/verzorgers om hen daarbij zo goed mogelijk te helpen, te ondersteunen en te motiveren. Voor vragen en/of opmerkingen over de lessen op afstand en het thuiswerken van uw zoon of dochter, kunt u altijd contact opnemen met de mentor of met de vakdocent. 

Ziek tijdens een SE-toets

Indien een leerling niet in staat is om een toets te maken, dan wordt de leerling telefonisch ziek gemeld door een ouder/verzorger. Dit gebeurt op de dag van de SE-toets tussen 8.00 – 9.00 uur bij de administratie van onze school (010-4710077).

De slaag-zak regeling

De invulling van de slaag-zakregeling wordt in de komende weken bekend gemaakt vanuit de inspectie en hoe de mogelijkheid op een eventuele herkansing wordt vormgegeven. Wij informeren jullie daar dan zo spoedig mogelijk over. 

Doorstroom vervolgonderwijs

Voor het MBO is de aanmelddatum verplaatst van 1 april naar 1 mei. Vmbo- en mbo-scholen werken samen aan een zo goed mogelijke overgang voor aankomende mbo-studenten (studiekeuze- en loopbaan activiteiten op het vmbo, studiekeuze-adviezen op het mbo etc.). Indien de leerling zich nog niet heeft aangemeld, doe dit dan zo spoedig mogelijk. Voor informatie hierover kunnen jullie terecht bij de mentor of bij onze decaan, meneer Hannewijk (hannewijk@mavoschravenlant.nl).

---------------------------------------------------------------------------

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (afgekort: PTA) is een regeling waarin zo overzichtelijk mogelijk is aangegeven met welke zaken je als examenkandidaat dit schooljaar te maken krijgt en hoe dit per vak is geregeld.

Dit schooljaar wordt een belangrijk jaar voor jou: ga je aan het eind ervan een diploma halen? En daarna komt natuurlijk de vraag wat je met dat diploma gaat doen. Het diploma is veel waard, maar is niet een eindstation. Bijna iedereen gaat na het behalen van zijn diploma verder op een school voor mbo of (voor diegenen met een mavodiploma) havo. Daarmee vergroot je later je kansen op de arbeidsmarkt

Het examenjaar beslaat twee onderdelen: het School Examen (SE) en het Centraal Examen (CE). Voor het praktijkvak maak je een Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE).

In het SE zitten naast alle vakken uit het vakkenpakket ook een aantal andere vakken. In deze regeling staat daarover meer. Ook staat hierin vermeld hoe het eindcijfer van de vakken uit klas 3 meetellen, hoe de herkansing voor toetsen uit het SE is geregeld en iets over verzuim, fraude en het inleveren van werkstukken en verslagen.

Voor dit SE geldt het ‘Protocol voor het afnemen van SE-toetsen’.

Aan het eind van het schooljaar begint het CSE (1e tijdvak) waarbij alle toetsen schriftelijk worden afgenomen. Uiteindelijk wordt uit het SE en het CSE per vak een eindcijfer bepaald, waarna kan worden vastgesteld of je bent geslaagd. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een herkansing (2e tijdvak) voor een vak.

Het lijkt misschien een beetje ingewikkeld, maar als je vragen hebt kun je hiervoor altijd bij je mentor of bij de teamleider terecht. Wij wensen je dit jaar heel veel succes en hopen dat iedereen aan het eind zijn diploma heeft behaald.

De examencommissie

Hierna vind je de officiële regeling van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor leerjaar 4 kader en mavo. Lees deze goed. Heb je daarna nog vragen? Dan kun je daarvoor altijd bij je mentor of de teamleider dhr. Raaijmakers terecht.