“Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en die helpen vormgeven.” – visie op burgerschapsvorming vanuit onze stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS).
2023 Burgerschapsvorming Mavo Schravenlant XL.pdf

Wat betekent dit voor Mavo Schravenlant XL?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen naast goed onderwijs en een diploma ook vaardigheden aanleren en kennis opdoen om als goede burgers een positieve invulling te kunnen geven en een bijdrage te kunnen leveren aan een veilige(re) maatschappij.
Burgerschapsvorming brengt onze leerlingen de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze samenleving. 

Hoe doen wij dit op onze school?

Vanuit de uitgangspunten van openbaar onderwijs zijn alle leerlingen welkom op onze scholen en leren onze leerlingen te redeneren vanuit de waarden die ten grondslag liggen aan openbaar onderwijs.
Leerlingen maken vanuit deze grondhouding kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit.
In de reguliere lessen wordt aandacht besteed aan burgerschapsvorming. Iedere docent is zich bewust van het belang van burgerschapsonderwijs. Een aantal onderwerpen en vaardigheden verdienen extra aandacht vanuit onze visie op burgerschap. Wij organiseren daarom per leerjaar een divers aanbod van projecten, themaweken, gastlessen en workshops.
Vanaf schooljaar 2023-2024 is Mevr. Zoric onze coördinator burgerschapsvorming. In overleg met de teamleiders van de verschillende leerjaren, de vakgroepen, de LOB-docenten en de decanen bewaakt zij de grote lijnen van ons burgerschapsonderwijs. 

Burgerschapsvorming 
 (download hier ons Burgerschapsvormingprotocol)