Het schoolgeld

Mavo Schravenlant XL onderschrijft het convenant dat de minister van onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat Mavo Schravenlant XL elk jaar heel kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen kijkt. Mavo Schravenlant XL maakt met u de afspraak dat er naast de vrijwillige ouderbijdrage en de eventuele extra kosten geen kosten in de loop van het schooljaar in rekening worden gebracht. Een uitzondering hierop zijn wellicht de kosten van een klassenuitje (onder leiding van een mentor).

De betaling dient voor 1 oktober 2019 plaats te vinden. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL33INGB0005346551 ten name van Mavo Schravenlant XL, onder vermelding van de naam van de leerling, de klas en het schooljaar. Ook is het mogelijk het bedrag contant te betalen bij de administratie. Als u een betalingsregeling wenst te treffen, kunt u contact opnemen met onze administratie, mevr. Hazebroek (hazebroek@mavoschravenlant.nl). Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de studiekosten aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u bij de gemeente van uw woonplaats.

Met ingang van het schooljaar 2009/2010 worden de meeste leermiddelen door Mavo Schravenlant XL betaald. Boeken en werkboeken leveren wij via ons eigen boekenfonds. Hier zijn voor de ouders/verzorgers geen extra kosten aan verbonden. Wel moeten zoekgeraakte en beschadigde boeken worden vergoed. Mavo Schravenlant XL vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

De vrijwillige ouderbijdrage is - natuurlijk - vrijwillig. U heeft het recht om niet te betalen. Echter: de school is voor een aantal activiteiten en voorzieningen afhankelijk van de bijdrage van de ouders/verzorgers. Wij zouden het graag anders zien, maar dat is nu eenmaal de realiteit waar ook wij mee te maken hebben. Tegenover uw bijdrage staan bijvoorbeeld alle (buiten)lesactiviteiten, de diploma-uitreiking, een rekenmachine, het proefwerkpapier, een kluisje, etc. Deze kunnen niet bekostigd worden uit de reguliere financiering vanuit de overheid. Zoals de wet voorschrijft dat uw bijdrage vrijwillig is, stelt deze ook dat ouders die niet wensen te betalen geen aanspraak kunnen maken op de hiermee bekostigde voorzieningen. Als schoolleiding zullen we aan dit principe ook het komend schooljaar invulling geven. Dit betekent dat uw zoon/dochter met ingang van augustus uitgesloten zal worden van deelname aan excursies en alle andere (buiten)lesactiviteiten waar kosten voor moeten worden gemaakt. Wij hopen te kunnen rekenen op uw bijdrage. Wij delen de vrijwillige ouderbijdrage op in een bijdrage voor leerjaaractiviteiten en een bijdrage voor onderwijs gerelateerde voorzieningen.

Leerjaaractiviteiten

  • Leerjaar 1: Sportdag en sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies en activiteiten, kamp.
  • Leerjaar 2: Sportdag en sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies en activiteiten, pretpark.
  • Leerjaar 3: Sportdag en sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies en activiteiten, pretpark.
  • Leerjaar 4: Sportdag en sporttoernooien, introductiedagen, vieringen, excursies en activiteiten, diploma-uitreiking, pretpark.

Onderwijs gerelateerde voorzieningen zijn o.a.:

Materiaal, kosten Magister, kopieerkosten, softwarelicenties, schoolpas, kosten keuzebegeleiding, bijdrage leerlingenraad, rekenmachine (klas 1), LO-shirt (leerjaar 1, 2 en 3), proefwerkpapier, een kluis, bijdrage ouderraad, etc.

Een aantal (ondersteunende) leermiddelen blijft voor rekening van de ouders/verzorgers. Het gaat hierbij om:

alle leerjaren: woordenboeken;

• schriften (lijntjes & ruitjes), gevulde etui (pennen, potloden, gum, etc.), multomap (23-rings);
• een schoolagenda en een degelijke schooltas en
• een zwarte korte of lange sportbroek voor LO en een capster voor LO, indien de leerling een hoofddoek draagt.

Vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar

Klas 1

EUR

Klas 2

EUR

Klas 3

EUR

Klas 4

EUR

Introductie dagen

25

Introductie dagen

25

Introductie dagen

25

Introductie dagen

25

Vieringen

10

Vieringen

10

Vieringen

10

Vieringen

10

Buiten

schoolse activiteiten

 

45

Buiten

schoolse activiteiten

 

45

Buiten

schoolse activiteiten

 

45

Buiten

schoolse activiteiten

 

45

Kamp

95

Pretpark

45

Pretpark

45

Pretpark

60

Reken

machine

10

 

 

 

 

Diploma-

uitreiking

40

Sportshirt/
Dansshirt

10

Sportshirt/
Dansshirt

10

Sportshirt/
Dansshirt

10

 

 

Onderwijs voorziening

en

20

Onderwijs voorziening

en

20

Onderwijs voorziening

en

20

Onderwijs voorziening

en

20

Schoolfoto

15

Schoolfoto

15

Schoolfoto

15

Schoolfoto

15

kluis

10

kluis

10

kluis

10

kluis

10

Totaal

240

Totaal

180

Totaal

180

Totaal

225